Röntgenhoitajien suojautuminen vallitsevassa pandemiatilanteessa27.3.2020

Koska minun tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia?

Suojaimia tulee käyttää viranomaisten (THL) antamien suositusten mukaisesti Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota

Koronapositiivisiksi todettujen potilaiden, joilla on tautiin kuuluvia oireita, kohdalla varotoimenpiteet ja suojautuminen tulee olla viranomaisen antamien ohjeistusten mukaista.

Kun epäillään uuden koronaviruksen aiheuttamaa infektiota, henkilökunnan asianmukaiseen suojautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Terveydenhuollon yksiköissä on hyvä olla suunnitelma tartuntavaarallisen potilaan ohjaamisesta ja eristämisestä toimipisteen sisällä.

Jos kliinisen taudinkuvan, altistumishistorian ja infektiolääkärin konsultaation perusteella päädytään tekemään COVID-19-tutkimuksia, sairaalassa potilas eristetään ja hoidetaan seuraavia varotoimia ja suojaimia käyttäen

· tavanomaiset varotoimet sekä kosketus- ja pisaravarotoimet

· kirurginen suu-nenäsuojus

· suojalasit tai kasvot peittävä visiiri

· pitkähihainen suojatakki

· tarvittaessa muovinen esiliina

· suojakäsineet

Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat löydät tästä linkistä

Erityisesti työpaikoilla, jossa työskennellään toisten välittömässä läheisyydessä ja käytetään yhteisiä työvälineitä, tulee huolehtia hyvästä hygieniasta. Laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet pitää puhdistaa säännöllisesti. Työpaikoilla onkin tärkeää sopia käytänteistä työnantajan kanssa seuraamalla annettuja ohjeistuksia.

Mikäli käytössä ei ole riittävästi suojautumistarvikkeita?

Torjuntatoimet suojaavat niin työntekijöitä kuin potilaita. Torjuntatoimien tavoite on myös suojata yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Työpaikoilla tulee päivittää vaarojen selvitys ja riskien arviointi. Työnantajan tulee laatia tarvittavat ohjeet ja menettelytavat koronatilanteeseen liittyen ja ylläpitää niitä.

Tehdyn riskianalyysin perusteella henkilökunta tunnistaa koska suojavarustus on tarpeen. Mikäli potilas on todettu potentiaaliseksi “koronapotilaaksi” tulee toiminnanharjoittajan huolehtia siitä, että henkilökunnalla on riittävästi suojavarusteita käytettävissä.

Hoitavan lääkärin tulee ensin selvittää tausta- ja oiretiedot potilasta haastattelemalla ja arvioida täyttyvätkö COVID-19-epäilyn kriteerit. Potilas ohjataan tutkimuksiin alueellisten ja paikallisten ohjeiden mukaan.

RÖNTGENHOITAJIEN EI TULE SUORITTAA RISKIANALYYSIN LÄPIKÄYNEIDEN KORONALUOKITUKSEN SAANEIDEN KUVAUKSIA TAI HOITOTOIMENPITEITÄ ILMAN HENKILÖKOHTAISIA SUOJAIMIA.

PAIKALLISIA OHJEISTUKSIA JA PROTOKOLLIA TULEE KUITENKIN NOUDATTAA.

Työnantaja vastaa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet, ellei terveyden menettämisen vaaraa voi muuten välttää. Näitä työturvallisuuslain mukaisia velvoitteita on käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa yhteistoiminnassa.

Suomen Röntgenhoitajaliitto suosittelee jäsenilleen, etteivät he tee kuvauksia tai suorita hoitoja ilman asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia.


Työehtoihin ja työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä
on koottu Tehyn sivuille, Röntgenhoitajaliitto on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö. Sivuille on koottu koronavirusaiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Sivuilla voit esittää kysymyksiä Tehylle koronatilanteen vaikutuksista työpaikoilla.

Löydät myös lisätietoa Suomen Hygieniahoitajien verkkosivuilta

 

Suomen röntgenhoitajaliitto 29.3.2020

 
Tehy