Erityispätevyys

Erityispätevyysjärjestelmä on Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon myös työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen.

Kliinisen radiografian erikoisasiantuntijalta edellytetään vahvaa kliinistä osaamista ja diagnostisen tai terapeuttisen alan teoreettista hallintaa. Pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen perusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijalta edellytetään myös vahvaa näyttöä erikoisalansa kehittäjänä kouluttajana ja tiedon välittäjänä.

Seuraava haku kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Seuraavat erikoisasiantuntijanimikkeet myönnetään loppuvuodesta 2018.

 

Yleistä erityispätevyyshakemusten arvioinnissa

Arvioitavia osaamisalueita ovat:

  1. Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot
  2. Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi
  3. Muu erityispätevyyteen liittyvä toiminta: julkaisu, opetus, ohjaus ja kehittämistoiminta

Röntgenhoitajat voivat erityispätevyysjärjestelmän mukaisesti anoa itselleen erikoisasiantuntijanimikettä diagnostisen radiografian tai terapeuttisen radiografian alalta. Erikoisasiantuntijanimikkeen voi saada diagnostisesta radiografiasta, jonka alta hakija valitsee oman subspesialiteettinsa (MRI, CT, UÄ, läpivalaisu ja toimenpiteet, isotooppi ja natiivikuvantaminen -pitäen sisällään mammografian) ja terapeuttisesta radiografiasta (sädehoidon suunnittelu ja toteutus).

Erityispätevyyden tavoitteena on

• tukea ja motivoida jäsenten ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon sekä koulutuksen avulla että työssä hankittu kokemus ja osaaminen
• nostaa esille erityisosaaminen, työn monipuolisuus ja vaihtelevuus
• luoda jäsenille mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden puitteissa
• edistää erityispätevyyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella
• ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista
• edesauttaa ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Erityispätevyyksiä haetaan täyttämällä portfolio X-FILEen ja lähettämällä tarvittavat liitteet osoitteeseen epj[at]sorf.fi  Hakuaika aina lokakuun loppuun mennessä.

Erityispätevyyshakemuksen hinta on 120,00 euroa.

JOHTAMISEN ERITYISPÄTEVYYS

Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen myöntämä johtamisen erityispätevyys.

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden läpinäkyvyyden osoittamiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyydessä haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Vuonna 2018 ensimmäisen vaiheen haku toteutetaan loppuvuodesta. Tutustu ennen hakemuksen laatimista julkaisuun Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Siinä määritellään mm. arviointikriteerit johtamisen erityispätevyyden myöntämiselle. Valmistele hakua yhdessä esimiehesi kanssa, jotta hänkin on tietoinen hakuprosessistasi.

Toinen vaihe (käsittelymaksu, tarkemmat ohjeet ennen arviointityötä)

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Kuvaa ja arvioi portfoliolomakkeessa omaa johtamisosaamistasi ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä. On suositeltavaa aloittaa johtamisosaamisen kuvaaminen kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen toisen vaiheen käynnistymistä julkaisun sivujen 12-13 ohjeiden mukaisesti. Johtamisosaaminen arvioidaan, kun käsittelymaksu on suoritettu.

Johtamisen erityispätevyyden myöntäminen edellyttää hakijalta joko Suomen Röntgenhoitajaliiton ja/tai Tehyn jäsenyyttä ja se myönnetään sovitun kriteeristön ja pisteytyksen perusteella.

Lisätietoja johtamisen erityispätevyydestä jerp[at]tehy.fi 

Johtamisen erityispätevyyttä haetaan sähköisesti osoitteesta jerp[at]tehy.fi 


Johtamisen erityispätevyyshakemuksen hinta on 120,00 euroa niiltä jäseniltä jotka ovat sekä Suomen Röntgenhoitajaliiton ja Tehyn jäseniä. Vain Tehyn jäseniltä hinta on 200€. 

 

 
Tehy